1
Personal Details
2
Venue Details
3
Service Package
4
Terms of Service
5
Payment
6
Select Music
כבר מתחילים עם החלק
הכייפי של בחירת המוזיקה
הסכם

שנערך ונחתם Thursday   לחודש July   בשנת 2024

בין

חברת צמ-יובל השקעות בע”מ ,ח.פ 514075183
ת.ד. 6, קרית אונו 55100 טלפון: 03-7362243 ,פקס: 03-7362241

(להלן: “החברה” “או המשכירה “)

לבין

שם העסק ח.פ/ ע.מ
כתובת
טלפון -

(להלן: “השוכר”)

על ידי נציג החברה (ביחד ו/או לחוד):
שם מלא: טלפון נייד: -

(להלן: “נציג השוכר”)

הואיל: והמשכירה עוסקת באספקת מוסיקה לעסקים ובכלל זה השכרה של מערכות ממוחשבות למוסיקה,
והואיל: והשוכר מעוניין לשכור מהמשכירה מערכת ממוחשבת למוסיקה (להלן: “הציוד”) בתנאים המפורטים בהסכם זה ובחבילת השירות,
והואיל: ונציג השוכר מצהיר כי הינו מייצג את השוכר ומורשה לחתום בשמו כדין,
והואיל: והמשכירה מוכנה להשכיר את הציוד לשוכר בתנאים המפורטים בהסכם זה ובחבילת השירות,

לפיכך הותנה , הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

כללי
1. המבוא להסכם זה, נספחיו ופירוט חבילת השירות מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2. הבעלות הבלעדית בציוד המושכר הינה ותישאר בידי המשכירה והשוכר לא יקבל זכות כלשהי בציוד זולת זכויות המוענקות לו בפירוש בהסכם זה, ובכפוף למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה.
3. השוכר מתחייב שלא למכור, להעביר או להמחות ולא לעשות שום עסקה שהיא ביחס לציוד או כל חלק ממנו, ולא להעניק בו שום זכות שימוש או אחרת לצד ג’ כלשהו, מבלי לקבל לכך הסכמת המשכירה בכתב מראש.
4. המשכירה רשאית להעביר/לשעבד/למכור/להסב את זכויותיה לפי ההסכם, ובלבד שלא תפגענה זכויות השוכר לפי הסכם זה.

דמי השכירות
5. דמי השכירות ישולמו מדי חודש, כמפורט בחבילת השירות.
6. גבית דמי השכירות תעשה מדי חודש ע”י חיוב כרטיס האשראי של השוכר שפרטיו יוזנו בהמשך ולפי הסכומים המפורטים בחבילת השירות בתוספת מע”מ כחוק.
7. השוכר מתחייב כי עם קבלת הציוד על פי ההסכם, לא יבטל ולא יעכב גביית דמי השכירות. כל ביטול ו/או אי כיבוד ו/או חילול הוראת התשלום, או אי כיבוד במועד של אחד התשלומים, יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויאפשר למשכירה לבטל את ההסכם ויאפשר למשכירה לנקוט בכל צעד משפטי שהינה זכאית לו על פי דין.
8. פיגור של מעל 14 יום ממועד החיוב יזכה את המשכירה לגבות מהשוכר את ייתרת דמי השכירות לכל תקופת השכירות באופן מיידי.
9. למען הסר ספק, דמי השכירות אינם כוללים תשלום עבור רישיון השמעה פומבית מכל סוג שהוא.
10. השוכר יוכל לבחור להסדיר באמצעות המשכירה רישיון להשמעה פומבית של הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע”מ. תשלום עבור רישיון להשמעה פומבית כרוך בתשלום נוסף מעבר לדמי השכירות וישולם בנפרד.

הצהרות והתחייבויות השוכר ונציגו
11. השוכר ישלם במועדו כל תשלום עליו התחייב לפי הסכם זה.
12. השוכר ישמור על הציוד ויטפל בו בזהירות, ויידע את המשכירה על כל מקרה של קלקול או נזק שיחול בו.
13. השוכר מתחייב לא להעתיק ו/או לשכפל בעצמו או ע”י אחר קבצים דיגיטליים של המשכירה אשר יותקנו בציוד מעת לעת ובכלל זה קבצי מוסיקה בכל פורמט שהוא. הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם ותאפשר למשכירה לבטל את ההסכם מיידית ולתבוע את יתרת תשלומי השכירות ו/או כל סעד אחר על פי דין.
14. השוכר יודיע למשכירה על כל מקרה של הטלת עיקול על הציוד או כל תביעה ביחס לציוד כגון כינוס נכסים הליכי הוצל”פ וכד’. השוכר יודיע לכל צד ג’ או טוען לזכות בציוד על זכויותיה של המשכירה על הציוד ועל קיומו של הסכם זה. השוכר לא ייטען לבעלות בציוד ולא יתבע מצד ג’ כל זכות המוקנית לבעלים כולל כל זיכוי עפ”י פק’ מס הכנסה.
15. השוכר יודיע למשכירה על כל שינוי במענו ולא ישנה את מיקומו של הציוד ללא אישורה של המשכירה בכתב ומראש.
16. השוכר ישתמש בציוד אך ורק עפ”י דין.
17. מיד בתום תקופת השכירות או עם הפסקת ההתקשרות לפי הסכם זה, יחזיר השוכר את הציוד למשכירה, בעצמו ועל חשבונו, כשהוא במצב טוב ותקין. יוחזר הציוד לא תקין, יישא השוכר בעלויות תיקונו.
18. באחריות השוכר קיומה של תשתית תקשורת אינטרנט בפס רחב בחיבור קווי בסמוך לציוד. קיומו של קו אינטרנט הינו תנאי הכרחי לצורך קבלת השירות.
19. השוכר יחבר בעצמו ובאחריותו את הציוד לתשתית התקשורת, החשמל וההגברה במקום.
20. השוכר ו/או נציג השוכר ימציאו למשכירה העתק צילום תעודת זהות בתוקף של נציג השוכר כולל ספח. סעיף זה הינו תנאי לקבלת השירות.

ביטוח
21. מבלי לגרוע מאחריות השוכר לשלמות ותקינות הציוד, יבטח השוכר על חשבונו את הציוד, עפ”י שווי של 1000 ש”ח כנגד כל נזק (כולל נזק לצד ג’, פריצה, גניבה, חבלה, מים וכד’).
22. בכל מקרה של נזק ביטוחי ישפה השוכר את המשכירה בעלות הציוד ו/או תיקונו. השוכר יישא בעלות ההשתתפות העצמית ככל שתידרש.

התחייבות המשכירה
23. המשכירה לא תהיה אחראית ולא תשלם עבור כל נזק שייגרם לשוכר או לצד ג’ מהציוד או מהשימוש בו.
24. המשכירה תהיה אחראית לאספקת הציוד כמוסכם.
25. המשכירה תספק עדכוני מוסיקה ושירות ותמיכה בנוגע לציוד בהתאם לחבילת השירות. שירות ותמיכה יינתנו ככלל בהתקשרות מרחוק לפי הצורך ובתוך 4 שע’. השוכר ישתף פעולה עם המשכירה לצורך מתן השירות והתמיכה, לפי שיקול דעת המשכירה. פעילות מוקד התמיכה בימים א’-ה’ בין השעות 09:00–21:00, ובימי ו’ וערבי חג בין השעות 09:00–14:00.
26. שירות ותמיכה יינתנו ככלל בהתקשרות מרחוק. שירות ותמיכה באתר התקנת הציוד כרוך בתשלום נוסף ובהתאם לשיקול דעתה של המשכירה.
27. עדכוני המוסיקה יעשו מעת לעת בהתאם לחבילת השירות ובאופן שגודל המאגר המוסיקאלי ישאר קבוע.
28. במקרה של נזק שארע לדעת המשכירה ולדעתה בלבד כתוצאה משימוש בלתי סביר בציוד יחויב השוכר בעלויות התיקון שתבצע המשכירה, עפ”י חשבון מפורט שתגיש המשכירה. סכום זה יחויב בנוסף ובנפרד מדמי השכירות.
29. במקרה של השבתת הציוד באופן שלא ניתן להשתמש בו, ובמקרה בו לא הושמש הציוד, או הוחלף ע”י המשכירה, לא יחויב השוכר בדמי שכירות בגין תקופת ההשבתה. השוכר לא יוכל לתבוע כל פיצוי מהמשכירה בגין תקופת ההשבתה, או בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה ממנה.

הפרות וסעדים
30. במידה והפר השוכר הסכם זה, ולא תיקן את ההפרה בתוך 5 ימים מיום שהודיע לו המשכירה על כך בכתב, יעמדו למשכירה התרופות הבאות, וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה עפ”י דין ועפ”י הסכם זה:
א. המשכירה תהא רשאית לבטל הסכם זה מידית.
ב. השוכר יחויב לשלם למשכירה ייתרת דמי השכירות עד לתום תקופת השכירות. הצדדים מצהירים כי אלו הם פיצויים מוסכמים, אשר לפי שיקול דעתם מהווים את הנזק הסביר אשר עלולה המשכירה לספוג בשל הפרת ההסכם.
ג. המשכירה תוכל לתפוש חזרה לחזקתה את הציוד, לרבות כניסה לחצרי השוכר, וכל ההוצאות בגין תפישת הציוד יחולו על השוכר.
ד. לשוכר לא תהיה כל זכות קיזוז מתוך דמי השכירות או כל חוב אותו יחויב כלפי המשכירה.
31. השוכר לא יהיה רשאי להפסיק התקשרות זו לפני תום תקופת השכירות. במידה ויבקש השוכר לסיים את ההסכם לפני תום תקופת ההסכם ישלם השוכר למשכירה את יתרת התשלומים המגיעים לה ע”פ ההסכם.

תקופת ההתקשרות
32. “תקופת השכירות” בהסכם זה הינה 12 חודשים, אלא אם הוגדר אחרת בחבילת השירות. תקופת השכירות תחודש אוטומטית לתקופה נוספת, אלא אם כן הודיע מי מהצדדים על רצונו לסיים את ההתקשרות בהודעה מראש ובכתב 60 יום לפני מועד סיום ההתקשרות.
33. במקרה של סיום ההתקשרות ישיב השוכר בעצמו ועל חשבונו את הציוד למשרדי המשכירה.
34. איסוף הציוד ע”י המשכירה יעשה בחיוב ע”פ שיקול דעתה של המשכירה. איסוף מחוץ לאזור המרכז יחויב בתוספת הוצאות נסיעה.
35. השוכר יחויב בדמי השכירות וההסכם לא יסתיים כל עוד לא הושב מלוא הציוד למשכירה.

כללי
36. מען הצדדים הינו כרשום בכותרת להסכם זה, וכל משלוח דואר רשום למען המצוין, יחשב כמגיע לתעודתו תוך 72 שעות מרגע שנשלח. כל שינוי כתובת יעשה בכתב.
37. כל מחדל או הימנעות מפעולה מטעם המשכירה, לא תחשב כויתור על זכויותיה לפי הסכם זה או עפ”י דין.
38. כל סכסוך לפי הסכם זה יועבר לבוררות אצל בורר שיוסכם ע”י הצדדים ואם לא יסכימו על בורר, יהיה הבורר לפי המלצת לשכת עוה”ד.
39. בכל תביעה לפי הסכם זה תהיה סמכות שיפוט אך ורק בבית המשפט במחוז ת”א.

סימון ‘אני מאשר ומסכים לתנאי ההסכם’ על ידי השוכר ו/או נציג השוכר מהווה אישור והסכמה לתנאי ההסכם ותוכנו.

החבילה שנבחרה:
Terms of Service
סה”כ לחיוב:
לחודש